Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is schot in de roos

Eind vorig jaar introduceerde Hiscox de nieuwe bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, voor bestuurders en commissarissen van rechtspersonen met een omzet tot € 100 miljoen. “Hoewel we er weinig ruchtbaarheid aan hebben gegeven, is er inmiddels een stijgende lijn te zien in het aantal gesloten polissen,” stelt Edwin Oud.

De grote belangstelling voor de verzekering is te verklaren. “Bestuurders en commissarissen/toezichthouders van vennootschappen en stichtingen/verenigingen worden in een faillissement steeds vaker door de curator aangesproken. Dit komt voort uit diens taak om in het belang van de crediteuren te onderzoeken of er sprake is van mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid, onder andere vanwege foute beslissingen of wanbeleid. Als dit wordt aangetoond, kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.”

Derdenbeslag

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt hiervoor een vangnet. “Verzekeringnemers hebben de keuze uit verzekerde bedragen tussen de € 250.000 en € 5 miljoen per aanspraak én maximaal per verzekeringsjaar. Indien gewenst kan het verzekerd bedrag per jaar worden verdubbeld tegen een premietoeslag van 20%.”

Nieuw is de regeling die van toepassing is in het geval van derdenbeslag. Edwin: “In een faillissement kan de curator ook beslag leggen op de verzekeringsportefeuille. Op dat moment kunnen kosten voor verweer niet uit de polis worden betaald. In zo’n geval neemt Hiscox zelf de verplichting op zich om de kosten van verweer tot een bedrag van € 100.000 te dragen. Sterker nog, mocht dit gebeuren en het derdenbeslag vervalt, dan worden de reeds gemaakte kosten niet in mindering gebracht op de bedragen die de verzekering uitkeert.”

Aanvullende dekking

De verzekering kent nog een nieuwe clausule. Indien nodig vergoedt Hiscox namelijk een aanvullend bedrag voor commissarissen en toezichthouders voor de kosten van verweer als de polis is ‘uitgeput’ en er geen andere verzekeringen zijn die deze kosten dekken. “Het gaat dan om maximaal 25% van het verzekerde bedrag met een limiet van € 500.000.”

Verder biedt de verzekering dekking voor kosten van public relations bij reputatieschade, de kosten van psychologische ondersteuning van de verzekerde(n) en schade veroorzaakt door de functionaris die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming dan wel de compliance-officer. Tevens zijn de kosten van verweer gedekt als een bestuurder een boete krijgt opgelegd door een toezichthouder zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.”

Start ups

Voor beginnende ondernemingen is het vaak moeilijk om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, zeker als zij geen uitsluitingen wensen in geval van bijvoorbeeld een faillissement. Ook bestuurders van start ups kunnen bij Hiscox terecht. “Meestal zijn de oprichters van een start up volop bezig met ondernemen, overleven en het laten groeien van hun bedrijf”, weet Edwin. “Vaak staan ze persoonlijk garant voor de financiering, niet zelden met hun woning. Na gemiddeld drie jaar stabiliseert de positie van een start up, gedurende die eerste jaren is de kans op een faillissement het grootst. Speciaal voor deze groep bestuurders heeft Hiscox een toegankelijke variant ontwikkeld van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met volledige dekking.”

Meer informatie

Meer weten over Hiscox’ bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Raadpleeg de productpagina (links) of bel ons op 020-5170700.